Jdi na obsah Jdi na menu
 


***Zápisy z výborových schůzí klubu 2008

29. 11. 2009

Zápis

z výborové schůze klubu ČVS, konané dne 8.3.2008 v H. Králové v 10.00 hod v hotelu Černigov.

Přítomni členové výboru: Ing. Konig, Sčebel, Čech, Cik, Beran, předseda kontrolní a revizní komise př. Hánl a člen klubu př. Volenec.

Program schůze probíhal dle předem rozeslaného programu:

 1. Předání dokladů a záznamů novým funkcionářům-úkol pro minulé funkcionáře. Zejména záznam o registraci klubu, IČO a s tím spojené podklady, zápisy schůzí atd.

  -způsob komunikace mezi jednotlivými schůzemi, internet jako oficielní kanál.

 2. Projednání a uskutečnění revize členské základny-aktualizace seznamu a rozdělení na řádné členy a čestné členy.
 3. Návrh rozpočtu na rok 2008, vycházející z možností klubu – ocenění na výstavách, oslava 30. výročí klubu, ostatní náklady
 4. Výstavnictví-diskuse o novém modelu s neměnností minimálně 10 let, byly rozeslány náměty do diskuse. Úkol pro všechny-pokusit se vytipovat náhradní alternativy pro Plačice a Libčice n.V.
 5. Propagace-Ročenka, internet a ostatní možnosti-úkol pro všechny, rozmyslet si své možnosti a nabídnout.
 6. Různé.

Ad.1 Přítel Čech předal veškeré písemnosti jednatele-vlastně archiv písemností př. Beranovi mimo roku 2003 a jeden kus klubového razítka. Přítel Cik předal příteli Sčebelovi doklady předsedy klubu a písemnosti včetně jednoho kusu razítka. Přítel Sčebel předal registrační knihu kroužků příteli Cikovi. Úkol: Přítel Čech bude hledat chybějící rok 2003. Př. Sčebel dodatečně zjistil, že klub IČO nemá a ČSCH nepožaduje.

Ad.2 Provedena revize seznamu členů-stav do konečného seznamu vypracuje př. Beran ve spolupráci s Ing. Konigem. Neaktivní a dlouhodobě neplatící členové budou obesláni, aby se došlo k aktivizaci člena a nebo k ukončení členství.

Ad.3 Dle předběžného odhadu, bude příjem pokladny klubu cca 4000,- Kč pro rok 2008. Budou učiněny kroky k posílení příjmů, formou dobrovolných darů a výtěžku z prodeje série ročenek. Z této skutečnosti vycházejí i možnosti oceňování výsledků výstav a oslav 30. výročí založení klubu ČVS. Oslava stanovena na 9.5.2008 v Třebechovicích pod Orebem. Setkání v odpoledních hodinách, možnost přespání a v sobotu odjezd domů. Program bude ještě upřesněn.

Ad.4 Rozsáhlá diskuse o výstavnictví. Předložena byla jen jedna kompletní představa-příloha zápisu. V tomto bodě, se nedospělo k potřebnému jednotnému názoru. Diskuse a návrhy budou pokračovat korespondenčně na netu. Došlo pouze ke shodě, aby vystavovaní holubi na klubových výstavách měli rodokmeny.

Došlo ke shodě prezentace klubu na letošní výstavě ČSCH v Praze Letňanech 21. až 23.11., která by měla být pojata jako mezinárodní. Úkolem pro všechny je promyslet rozsah prezentace a nabídnout své možnosti.

Ad.5 Přítel Čech i nadále chce pokračovat v ročenkách v obvyklé úpravě a v jeho režii. Termín předání si stanovil takto: ročeneka rok 2006 v Libčicích n.V. listopad 2008. Rok 2007 v Plačicích, leden 2009. Čehož si všichni váží a nelze ani vyjádřit co to pro klub a propagaci ČVS znamená. Další neocenitelnou a považovanou propagací, jsou

 

www.sivaci.cz, které stejně obětavě a nezištně zajišťuje př. Sčebel. Přítel Volenec nabízí překlady zajímavých článků, pro potřeby propagace. Tento návrh zatím nedostal konkrétní využití. Úkol-zamyslet se co a hlavně, kde cizojazyčně prezentovat.

Ad.6 Bylo dohodnuto, že schůze výboru a kontrolní a revizní komise klubu ČVS budou společné a sezvání zajistí jednatel. Byla provedena kontrola pokladní knihy a všech dokladů-bez závad. Zápis v pokladní knize. Podle analýzy, co z účetního hlediska a všech zákonů bude pro klub vyplývat, budou oceňovány i všechny aktivity členů, aby si i nezasvěcený, mohl představit rozsah nabízeného servisu za členský příspěvek.

Ročenky budou takové, jaké podklady se podaří zajistit. Proto se obracíme na všechny, aby se staly autory článků a své zkušenosti a postřehy, tímto způsobem zveřejnili.

Přítel Cik se přihlásil k uspořádání zajímavých dokumentů a fotografií k oslavě 30. výročí založení klubu ČVS. Materiál dodá př. Čech. Pro další období budou poradci chovů př. Cik a Dragon, kteří budou odpovědni za typizaci. V této souvislosti došlo k dvěma pohledům na definování rozsahu zvířat a to: Současný stav nastavení získáním potřebného bodového hodnocení, rozšířeného o zajímavé kusy, které této hranice nedosáhly. A nebo na žádost jednotlivých členů, dle jejich výběru. Bude dále diskutováno.

Další výborová schůze 19.4.2008 na stejném místě a ve stejnou dobu.

Zapsal: Beran Josef

 

Zápis

z výborové schůze klubu chovatelů holubů ČVS spojenou se schůzí RK ze dne 19.4.2008 v Hradci Králové.

Přítomni: Cik Jiří, Čech Petr, Beran Josef, Hánl Jiří,Ing. Könik Josef, Sčebel Jiří

Program: 1)Organizační záležitosti

2)Výstavnictví-inovace pro rok 2009 a další

3)Příprava členské schůze s oslavou 30. Výročí založení klubu

4)Typizace

5)Různé

Ad1. V úvodu předány některé materiály pro ročenky př. Čechovi. Není zápis z lednové výroční členské schůze klubu ČVS– zajistí př. Čech. Ing. König seznámil přítomné s doplacením členských klubových příspěvků. Seznam členů, kteří řádně zaplatili (řádní členové pro rok 2008), zašle př. Beranovi co nejdříve. Pro jednoznačnost a zejména pro zkrácení popisu variet českého voláče sivého ve všech klubových dokumentech a na oceňovacích lístcích budou uváděny následující zkratky:

Český voláč sivý pruhový tmavohrotý ČVS-P

Český voláč sivý pruhový bělohrotý ČVS-PB

Český voláč sivý kapratý tmavohrotý ČVS-K

Český voláč sivý kapratý bělohrotý ČVS-KB

ČSCH Klub chovatelů českých voláčů sivých Klub ČVS

Probrána došlá pošta z ústředí ČSCH-celostátní výstava ČSCH v Praze Letňanech 21.-23.11.2008. Bude propagováno na členské schůzi 9.5.2008 spolu s projednáním zajištění reprezentace klubu. Přítomní byli předem obeslání výpisem důležitých ustanovení STANOV ČSCH-příloha zápisu.Podepsána a doplněna evidenční karta právnické osoby. Novým statutární zástupcům nebylo předáno IČ. Př. Cik potřebnou dokumentaci předá do 26.4.2008 př. Beranovi. V případě neexistence splnění povinnosti dle ust.par.1 Stanov ČSCH, bude požádáno o pomoc ÚOK ČSCH při splnění této povinnosti klubu. Rozhodnout na členské schůzi 9.5.2008, zda vyhodnocení soutěží nepřesunout na výroční schůzi a na výstavách se věnovat jen holubům a krátké členské schůzi

Ad2. Budou zajištěny předtištěné rodokmeny pro potřeby chovatelů, kde bude možné vysledovat původ holuba do generace prarodičů. Rodokmen bude opatřen kolonkou pro typizační kód.

Návrh výstav a soutěží pro rok 2009:

Soutěž o mistra chovu ČVS ve všech varietách je VÝHRADNĚ soutěží klubovou, kde mezi sebou soutěží členové klubu ČVS s holuby vlastního odchovu a kroužkovanými kroužky vydanými klubem ČVS. Výstavy, kde probíhají tyto klubové soutěže, jsou výstavami otevřenými pro všechny chovatele, kteří splňují podmínky výstavního řádu ČSCH a proto mohou získávat čestné ceny vypsané pro danou výstavu.

-Mistrovská soutěž o mistra chovu ČVS se skládá ze tří “ soutěžních disciplín”. Vyhodnoceni budou první tři chovatelé v každé varietě.

 1. Speciálka v Plačicích: Soutěží 6 členné kolekce, s minimálním počtem 2 kusů výletků z minulého roku, bez rozdílu pohlaví. Do mistrovské soutěže se započítává prostý součet bodů celé kolekce.
 2. Speciálka výletků v Libčicích n.V., kde soutěží 3 členné, předem určené kolekce. Každý člen může vystavit neomezený počet kolekcí, ale i jednotlivců. Do mistrovské soutěže se započítá prostý součet bodů nejlépe oceněné kolekce chovatele v dané varietě.
 3. Soutěž o první dámu ČVS-je soutěží novou a proběhne v Libčicích n.V. se speciálkou výletků. Soutěží neomezený počet tříčlenných kolekcí a to holubice+její dva výletci bez rozdílu pohlaví. Do mistrovské soutěže se započítá prostý součet bodů nejlépe oceněné kolekce chovatele. Dva výletci v této kolekci mohou vytvářet tříčlennou kolekci s třetím, předem určeným, výletkem ve speciálce výletků.

Pomocná kritéria při rovnosti bodů u všech soutěží:

-Plačice: větší počet holubů s vyšším oceněním, šampión,čestná cena, nižší věkový průměr kolekce

-Výletci: větší počet holubů s vyšším oceněním, čestná cena.

-První dáma ČVS: lépe oceněná holubice

-Mistr chovu: první dáma ČVS a následně nižší věkový průměr kolekce v Plačicích na 3 des. čísla.

Pokud tato kritéria nerozhodnou, mohou být třeba 3 první vyhodnocení a to u všech soutěží, včetně mistra chovu.

Ad3. Př. Sčebel seznámil přítomné s dojednáním propůjčení prostor od ZO ČSCH Třebechovice p. Orebem na 9.5.2008 za účelem uspořádání členské schůze klubu ČVS spojené s oslavou 30. Výročí založení klubu. Př. Čech se nabídl zajistit pamětní listy, k této příležitosti a př. Cik upořádá některé materiály jako výstavku a připomenutí činnosti klubu.Zahájení 12.00 hod

Program:

a)Zpráva předsedy

b)Pohled “do zpětného zrdcadka” př. Hánla

c) Výstavy a soutěže pro rok 2009

d) Celostátní výstava ČSCH, Praha 21. až 23.11.2008

e) Přednáška hosta př Pavla Wiedera, posuzovatele holubů a delegáta ÚOK ČSCH o aplikované genetice se zaměřením na ČVS.

f) Různé

g) Volná holubářská zábava a občerstvení.

Pozvánky budou rozeslány všem řádným členům klubu ČVS pro rok 2008, čestným členům a dalším dle uvážení.Zajišťuje př. Sčebel.

Je možno zajistit noclehy-bude součástí pozvánky.

Ad3) Typizace nedozná podstatných změn. Pouze bude detailněji popsáno ve vysvětlivkách k typizačnímu kódu.

Zapsal: Beran Josef

Zápis

z výborové schůze spojené se schůzí RK chovatelů holubů českých voláčů sivých, konané dne 17.8.2008 v H. Králové, hotel Černigov.

Přítomni:

Sčebel Jiří, Cik Jiří, Hánl Jiří, Ing. König Josef, Čech Petr, Křivohlavý Zděněk a Beran Josef.

Program:
1) Informace o dění mezi schůzemi-odeslaná korespondence
2) Objednávka kroužků pro rok 2009 termín 31.8.2008
3) Příprava výstavy výletků Libčice n.V. 2008 – propagace, inzerce a ocenění
4) Příprava a organizace expozice na výstavě v Letňanech 21.až 23.11.2008
- sestavení realizačního týmu pro stánek
- určení odpovědnosti za expozici ČVS, od dopravy až po převzetí holubů a doprava k chovatelům
- pokus o zajištění snížení nákladů na výstavní poplatky – sehnání sponzora
- možnost věnovat poháry a ceny
5) Zajištění speciálky v roce 2009
- je důvodná pochybnost, že půjde v Plačicích uskutečnit, pro majetkoprávní spory
- navrhnout náhradní řešení
6) Chybějící dokumenty klubu, original listina registrace klubu a zápis z volební výroční členské schůze-leden 2008.
7) Různé (zajišťování fotodokumentace z akcí a propagace obecně) atd.

Ad.1 Byl odeslán na ČSCH požadavek na umístění stánku v Letňanech a na statistický úřad do Brna vyplněný formulář organizace.

Ad2. Bylo odsouhlaseno objendání 1000 kroužků pro rok 2009, zajistí př. Beran. Pro rok 2010 bude již požadováno na každém členovi závazně objednat počet kroužků. Při výstavě v Libčicích bude požádán každý člen o počet kroužků na rok 2009, aby př. Cik mohl přímo počty kroužků připravit a rozdat na výroční schůzi.

Ad.3 Výstava výletků se uskuteční v sobotu 1.11.2008 v Libčicích n. Vlatavou. Výstavní podmínky jsou přílohou zápisu. Př. Beran zajistí inzerci v odborných časopisech. Při počtu vystavených holubů cca 100 kusů bude na ocenění vyčleněno cca 1500 Kč pro 10 cen, které zajistí př. Hánl Jiří.

Ad.4. CV v Praze-Letňanech bude instalován stánek a připravena propagace klubu. Propagaci zajišťuje př. Čech Petr, stánek pak př. Sčebel Jiří. Do voliéry u stánku dodá holuby př. Cik. Na členskou základnu bude apelováno, aby se výstavy zůčastnila aktivně , vystavením zvířat-zajistí př. Beran. Ekonomická pomoc ze strany klubu , představuje dotaci 300,- Kč pro každého člena, který vystaví. Z ÚV ČSCH je dotace na každé vystavené zvíře 70,- Kč. To znamená, že člen klubu bude hradit pouze 80,- Kč klecného za jednoho holuba. Přihlášku si lze stáhnout na www.sivaci.cz, kde jsou I výstavní podmínky a nebo objendat na ČSCH tel. 284 681 451. Přihláška bude rovněž zveřejněna v časopise Chovatel. Uzávěrka přihlášek je 1.10.2008. Př. Holeček Vilém, dáva k dispozici ubytování v Praze od pátku 21.11. do neděle 23.11.2008. Zájemci o ubytování musí se spojit přímo s ním.

Ad.5 Soudní spor a nevyjasněné majetkoprávní vztahy v Plačicích donutily výbor ke hledání alternativy. Byla přijata následující opatření a priority:

 • pokusit se udržet tradiční výstavní místo v Plačicích za přijatelných podmínek jako nejvyšší priorita. Jedná př. Sčebel.
 • jednat o alternativě se ZO Třebechovice p. Orebem. Jedná př. Sčebel.
 • pokusit se navrhnout i jiné locality a nechat si předložit možnosti. Všichni členové klubu

Ad.6 Dokumenty z volební výroční členské schůze dohledány. Př. Beran, ve spolupráci s př. Čechem dovypracují zápis ze schůze. Originální listina registrace-úkol trvá, bude dale řešeno.

Ad7. Bylo dohodnuto, že fotodokumentaci ze všech akcí bude zajišťovat př. Čech a Volenec. Z dlouhodobého hlediska pak se pokusit připravit publikaci ”Český voláč sivý”, jako knižní vydání-rozsáhlý úkol, který trvá.

Zapsal- Beran Josef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář