Jdi na obsah Jdi na menu
 


*** Zápis z VČS v Holicích 17.1.2010

26. 1. 2010

Zápis

Z výroční členské schůze klubu chovatelů holubů českých voláčů sivých

 

Přítomno 18 členů, dle přílohy.

Program:

  1. Přivítání – vyhodnocení speciálky .
  2. Zpráva předsedy.
  3. Zpráva pokladní.
  4. Zpráva hospodáře a poradce chovů.
  5. Diskuse.
  6. Usnesení, závěr.

Ad.1. Přítomné přivítal jednatel př. Beran a všichni přítomní minutou ticha uctili památku našich členů př. Melichara Václava a př. Palána Jaroslava, kteří v roce 2009 zemřeli. Vyhodnocení 31. speciálky, předání ocenění, proběhlo netradičně přímo u klecí ve výstavní hale.

Ad.2. Zprávu přednesl předseda př. Sčebel, který provedl rekapitulaci celé klubové činnosti za rok 2009. Celá zpráva je přílohou zápisu.

Ad.3. Zprávu pokladní přednesl pokladník Ing. König. S ohledem na mimořádné příjmy z prodeje ročenek na EV, velkorysým osobním příspěvkům některých našich členů a nízkému rozpočtu na ocenění soutěží v Libčicích n. Vltavou, se podařilo v roce 2009, udržet rozpočet s přebytkem. Každý člen klubu se může kdykoliv přesvědčit o hospodaření a dokladech na požádání u pokladníka. Pro rok 2010, nezaplatili dosud členský klubový příspěvek pouze 5 chovatelů, kteří budou upomenuti. Termín do konce února 2010.

Ad.4. Př. Cik seznámil přítomné se stavem rozdělení kroužků pro rok 2010. Klubem bylo objednáno 1100 kusů a chovatelé si odnášejí domů necelých 1000 kroužků. Takže malá rezerva, pro případné nové členy a zvýšenou potřebu v průběhu roků, je k dispozici. Případný větší požadavek, lze řešit doobjednáním v průběhu roku na ÚOK. Dále apeloval na členy klubu, aby doplnili zpětně kroužky, které neodebrali v klubu do evidnece. Evidence je potřebná jednak pro potvrzení rodokmenů pro uznávací řízení P chovů a jednak pro naše soutěže. Jako poradce chovů, spolu s př. Sčebelem a Volencem, provedl typizaci jedinců oceněných 94 a více body. Výsledky typizace jsou v katalogu a budou zveřejněny i na internetu. Obecně lze říci, že pruhoví tmavohrotí byli průměrní, kapratí tmavohrotí, vykazují dlouhodobě zlepšování a bělohrotí, obou variet, mají velmi úzkou chovatelskou základnu. Díky změnám přepravních podmínek ČD, na výstavě chyběly kolekce od některých členů a i to mohlo ovlivnit celkový dojem. Obecným faktem je problém v pozici hlava a nasazení zobáku.

Ad.5. Zde zazněly připomínky, týkající se soutěžních pravidel o mistra chovu ve smyslu, “změkčit” pravidla. Protože se jedná o první rok platnosti a soutěž byla nastavena jako velmi chovatelsky náročná, je nutné mít zkušenost z více let. Dále zazněl návrh, uspořádat příští speciálku v Lysé n.L. Hlasováním bylo rozhodnuto o konání 32. speciálky opět v Holicích (dva proti).

Ad.6. Usnesení výroční členské schůze, které je závazné pro celou klubovou činnost v období mezi 31. a 32. speciálkou:

  1. Spojené schůze výboru a RK budou minimálně dvě a to 21.3. a 12.9. 2010 v H. Králové v hotelu Černigov od 10:00. Pokud si to vyžádají členové, nebo okolnosti, tak i další. Členské schůze při výstavě výletků v Libčicích nad Vltavou 6.11.2010 a v Holicích 16.1.2011. V květnu, nebo v červnu 2010, setkání chovatelů u př. Křižana.
  2. Uspořádat: 31. výstavu výletků v Libčicích n. V. 6.11.2010 a 32. speciálku 16.1.2011 v Holicích.
  3. Od ročníku 2010, budou pro soutěže o mistra chovu ČVS, uznáváni jedinci, výhradně s klubovými kroužky. U starších ročníků si každý chovatel s př. Cikem doplní evidenci. Ostatní soutěže jsou soutěžemi otevřenými, tedy i pro nečleny kubu a s kroužky ČSCH přidělenými kýmkoliv.
  4. Ve dnech 18. až 20. listopadu 2010 bude CV. Výbor klubu musí rozebrat možnosti a formy presentace na této úrovni a chovatelé, nechť připravují ve svých chovech, možné reprezentanty plemene.

Zapsal Beran Josef.

Zpráva předsedy př. Sčebela:

Vážení přítomní chovatelé a příznivci klubu českého voláče sivého. Vítám Vás na výroční členské schůzi klubu chovatelů holubů českých voláčů sivých při příležitosti 31. Speciální výstavy. Scházíme se dnes v pro nás novém prostředí výstavní haly ZO ČSCH Holice v Čechách. Je to prostředí nové v pořádání našich speciálek nikoliv neznámé místo chovatelské veřejnosti. Po dlouholeté tradici pořádání výstav v Plačicích je to již druhé místo v konání této mistrovské soutěži klubu. Při loňské výstavě v Třebechovicích , která proběhla jako samostatné setkání členů, reagoval výbor klubu na kritiku několika členů na nízkou propagaci plemene a klubu. Umožnil proto členům klubu v anketě najít vhodnější místo konání. Sešly se jen čtyři návrhy, bohužel od největších kritiků nepřišel žádný. Tyto návrhy byly předloženy členské schůzi v Libčicích k rozhodnutí. Po projednání návrhů, rozhodla členská schůze konání spec. výstavy zde v Holicích. Bylo to rozhodnutí výhodné po stránce organizační, dostupné spojení a finanční. Tyto argumenty převážily nad menší nevýhodou, kterou je propagace plemene a klubu včetně vyžití některých členů na velké výstavě. Musíme si zde uvědomit,že v době finanční krize a zvyšování životních nákladů pro každého z nás a našich rodin a chceme-li nadále rozvíjet svoji zálibu musíme něco oželet. Klub v minulých letech vynaložil nemalé prostředky na propagaci klubu, které se začínají pomalu vracet. Je velkou pravdou, že to byly hlavně prostředky nejvíce aktivních členů, kteří do těchto aktivit vložili nemalé duchovní a finanční prostředky na úkor svých rodin. Za to jim patří největší dík. Již je zde doba kdy s námi jako s klubem je počítáno a jsme hodnoceni v rámci svazu na prvních místech. Proto se také vedení klubu snaží najít takové možnosti , aby většina členů a to i těch kteří již nejsou výdělečně činní, byla schopna se klubových akcí účastnit a prezentovat svoji celoroční práci. Propagaci na velkých a náročných akcích již necháváme na zvážení každému z nás. Klub se snaží zajistit akci propagací v chovatelských periodikách, postavením stánku s vytvořením zázemím pro členy a chovatele a menší finanční částkou ke klecnému. Mimo tyto aktivity se snažíme zajistit pro naše členy i přátelská setkání mimo výstavní sezónu. V loňském roce proběhla již zmiňovaná 30. speciální výstava v areálu ZO Třebechovice jako náhradní za zrušené výstavy v Plačicích kde místní chovatelé přišli o možnost konání výstav z důvodů nevyjasněných majetkových poměrů. Výstava se konala v klubové místnosti výstavního areálu a v prostorách přilehlé restaurace. Na výstavu bylo přihlášeno celkem 187 ks českých voláčů sivých čtyř variet od 16 chovatelů. Výstavu posoudili dva posuzovatelé a to př. Karel Jirků, který je již několik let stálým posuzovatelem našich speciálek a př. Jan Baláš, který byl delegován poprvé. Oba provedli posouzení systémem sudá lichá. Posouzení bylo korektní a odpovídalo kvalitě předvedených zvířat. Jen u šampióna v pruhové kresbě byla vzrušená diskuse o kvalitě a posouzení vítěze. Po posouzení a provedení všech formalit včetně veterinární kontroly ze strany OVS z Hradce Králové proběhla v místní restauraci oslava narozenin našeho místopředsedy klubu př. Petra Čecha. K jeho životnímu jubileu 60 let mu přáli všichni přítomní a byl mu předán recesistický titul cechmistr CECHU HOLUBÁŘSKÉHO. I toto je kořením života. Výstavu v sobotu navštívilo přes nepříznivé počasí překvapivé množství lidí. Vyhodnocení výstavy proběhlo na výroční členské schůzi kde byli zároveň přijati za řádné členy klubu čtyři mladí chovatelé. Výsledky soutěží. V kolekcích pruhových tmavohrotých se na prvním místě umístila kolekce př, Mazala Jiřího se součtem 568 b, na druhém př. Holuba Václava 565 b, na třetím př, Plecháče Jana 561 b,.V pruhových bělohrotých soutěžily jen dvě kolekce , na prvním místě Petra Čecha s 558 b a na druhém př, Plecháče s 549 b. Kapratý tmavohrotý na prvním místě Mazal Jiří s 565 b, na druhém Fabián Josef s 563 b. na třetím Jiří Sčebel s 562 b. Poslední sadou kolekcí jsou kapratý bělohrotý na prvním místě Čech Petr 563 b, na druhém Hanl Jiří 554 b, na třetím Cik Jiří s 552 b. Podrobnější informace jsou na našich webových stránkách. V tištěné podobě byly uveřejněny ve výstavním katalogu. Všem dodatečně gratuluji.

Po skončené výstavní sezóně začíná chovatelský rok u každého z nás na holubníku. Nové posily doplněné od jiných chovatelů či ponechaných z vlastních zdrojů se zapojují do chovu nové generace. V této tzv. mrtvé sezóně pro klubovou činnost se rodí další myšlenky na život v klubu. Na výborových schůzích které proběhli v termínech 22.3 a 16.8 2009, kde byli řešeny organizační úkoly se mimo jiné dohodlo setkání členů klubu na akci Nivnice 2009 kterou jsme organizovali za přispění manželů Drobných. Přijetí členů klubu u Drobných tak i následně v kulturním domě spolu s členy základní organizace bylo skvělé. Neposledně celá akce byla výborně zadokumentována př, Gorgoněm ve svazovém časopise Chovatel . Již zde se začalo mluvit o vrcholu chovatelského roku a to účasti klubu na EV v NITŘE ve dnech 20.- 22.listopadu. Klub si dal za úkol zajistit na výstavu kolekci min. 30 ks českých voláčů sivých. Další bylo zajištění místa pro klubovou propagaci formou našeho stánku. Před touto akcí proběhla již naše tradiční speciální výstava výletků v areálu Libčické organizace.

Naše již tradiční podzimní výstava se nesla v duchu blížící se zimy a chuti pochlubit se s výsledky své uplynulé chovatelské sezony. Osvěžením výstavy zde byla nová soutěž o “první dámu ČVS” spolu se svým odchovem. Výstavy se účastnilo celkem 106 ks holubů od 13chovatelů. Výstava ukázala mírnou stagnaci kvality proti letům minulým. Uvidíme jak se naši výletci předvedou na speciálce v lednu. Na závěr výstavy proběhla členská schůze, kde jsme minutou ticha uctili památku našeho člena klubu př. Palána . Na programu kromě vyhlášení výsledků byl na programu bod o určení místa spec. výstavy v lednu 2010. Po předložených návrzích bylo rozhodnuto o konání výstavy v Holicích, jak je již zmíněno výše. Za čtrnáct dní po výstavě jsme se již vydali na cestu do Nitry. EV se konala již po 26 a poprvé v Nitře, možnost vystavovat své holubi v prostředí nám velice dobře známém z dob společné republiky bylo lákavé. Překonání vzdálenosti a jazyková bariéra nebyl velký problémem, jen bylo potřeba vhodně zajistit prezentaci klubu. Výbor si dal dva úkoly, zajistit od členů max. počet kusů ČVS v min. počtu 30 ks holubů dvou států a dvou chovatelů. Tuto podmínku jsme splnili 28 ks z ČR a 6 ks ze Slovenska. Je zajímavostí že kromně jednoho holuba byli ostatní od členů klubu. Je to dobrá vizitka jak prezentovat klub a plemeno na veřejnosti. Jen je škoda že se výstavy neúčastnili přední chovatelé plemene. Vystavení holubi obdrželi 1x titul Evropský mistr př. Čech, Evropský šampion př. Mazal, čestné ceny Volenec Jaroslav, Čech Petr, Sčebel Jiří , všichni ČR a Šiška Vladimír Slovensko. Gratulujeme. Dalším úkolem bylo prezentovat klub na poli propagačním. Bylo to náročné organizačně i technicky. Zajistit několik členů pro dopravu, instalaci, ubytování a zajistit i po celou dobu výstavy přítomnost ve stánku byla pernamentní inprovizace. Nakonec se to podařilo a myslím si, že přítomní chovatelé ocenili funkčnost zázemí na výstavě i osvětu v chovatelské veřejnosti. Musím zde poděkovat přítomným chovatelům, kteří se aktivně zapojovali do chodu výstavy. Jedná se o př, Čecha, Mazala, a př. Šišku, který s vysokými horečkami zajišťoval hladký průběh výstav. Dále děkuji všem kteří se účastnili výstavy jak svými odchovy, tak návštěvou. Rok se sešel s rokem a bilanculeme zde uplynulé období a myslím, že úspěšné. Nesmíme však usnout na vavřínech. Do budoucích let bude na nás rozvíjet úspěšně započatou cestu a předat nastupující generaci českého voláče sivého spolu s kamarádským duchem tohoto klubu. Do nové chovné sezony Vám přeji hodně úspěchů a zdraví

V Holicích 17.1.2010 Jiří Sčebel předseda klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Foto členská schůze Holice 17.1.2010

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář