Jdi na obsah Jdi na menu
 


***Zápis z členské schůze v Libčicích n.V. 3.11.2012

7. 11. 2012

 

Zápis

z členské schůze klubu chovatelů holubů českých voláčů sivých v Libčicích n.V. dne 3.11.2012

Přítomno: 15 členů klubu a jeden čekatel, dle přiložené presenční listiny.

Omluveni: 3 členové.

Program:

1) Přivítání
2) Představení žadatelů o členství v klubu a projednání.
3) Vyhodnocení výstavy výletků.
4) Předání čestných cen pro jednotlivce a kolekce.
5) Seznámení s vylosovaným pořadím pro výstavní rok 2013 a EV Lipsko 2012.
6) Odsouhlasení výše klubového příspěvku na rok 2013 a možnost uhradit přímo na místě.
7) Příprava 34. speciálky v Holicích na 20.1.2013 a rozhodnutí, kde dál speciálky.

8) Diskuse, náměty, informace.
9) Usnesení a závěr schůze.

Ad.1. Přítomné přivítal jednatel klubu př. Beran a poděkoval za obeslání, návštěvu výstavy výletků a za návštěvu členské schůze, která má v letošním roce v programu mnoho důležitých bodů. Předložený program schůze byl všemi přítomnými schválen.

Ad.2. Byl představen př. Křenek Antonín z Mšeckých Žehrovic, který podal přihlášku do našeho klubu a splnil veškeré formální náležitosti a navíc vystavil velmi pěknou kolekci. Všichni přítomní souhlasili s přijetím př. Křenka za řádného člena od 1.1.2013.

Ad.3. Ještě před vlastním vyhodnocením výstavy poradcem chovu př. Cikem, přednesl své myšlenky předseda, př. Sčebel - v příloze zápisu z členské schůze. Přítel Cik pak demonstroval na jednotlivých holubech oceněných čestnou cenu klady a zápory, které se většinou vážou k dané varietě. Dá se říci, že pruhoví tmavohrotí zaznamenali, proti minulému roku, mírný vzestup. Kapratí tmavohrotí, naopak pokles a to i v počtu vystavených. U bělohrotých a to jak pruhových, tak kapratých, je největším handicapem jejich malá přítomnost v chovech, ale to je letitou bolestí a bohužel noví chovatelé nepřicházejí. Těší se na lednovou speciálku, kde se předvedou snad i někteří letošní výletci. Př. Hánl zrekapituloval průběh příprav výstavy a připomněl, že to je již 20. výstava výletků ČVS v Libčicích n.V. v řadě.

Ad.4. Předání čestných cen a ocenění kolekcí, provedl předseda klubu př. Sčebel. Popřál oceněným, ale všem přítomným, abychom se opět v hojném počtu sešli na 34. výstavě výletků ČVS.

Ad.5. Př. Beran seznámil přítomné s pořadím vylosování pro klubové výstavy v roce 2013. Vylosování provedli v pátek př. Balcar a Horák. Protokol o vylosování je přílohou zápisu. Předseda př. Sčebel seznámil přítomné s propagační voliérou 8 kusů ČVS na EV v Lipsku, která byla zaplacena (31euro) z pokladny klubu. Členská schůze tento výdaj jednohlasně dodatečně schválila. Přeprava a veškerá koordinace je plně v kompetenci př. Sčebela. Př. Čech se zavázel vytisknout propagační materiály pro tuto příležitost a to dvoujazyčně, česky a německy..

Ad.6. Jednomyslně byla odsouhlasena výše členských klubových příspěvků na rok 2013. Výdělečně činní 200,- Kč, důchodci 100,- Kč. Téměř všichni přítomní využili možnost provést úhradu přímo na místě.

Ad.7. Všichni členové obdrželi v předstihu návrhy možných míst speciálek pro rok 2014 a to v Lysé n.L. a Holicích. Výsledek hlasování vyzněl pro Holice a to 11 hlasů pro, jeden pro Lysou n.L. a 3 se zdrželi hlasování.

Ad. 8. Diskuse byla zahájena pokračováním námětu z letošních Holic. Všichni členové opět obdrželi v předstihu zpracované 3 varianty změn v soutěžních pravidel, které došly výboru a byly zformulovány na říjnové výborovce v H. Králové. Zvítězil návrh č. 1, pro něhož hlasovalo 14 přítomných a jeden byl pro návrh č.3. Znění změny bude uvedeno v usnesení dnešní členské schůze. Na výroční členské schůzi, v lednu v Holicích, proběhnou volby orgánů klubu. Již nyní začne připravovat kandidátku, volební komise ve složení: př. Volenec, Balcar a Fabián, která byla navržena a schválena všemi přítomnými.

Ad.9. Usnesení. Členská schůze odsouhlasila:

-Přijetí nového člena klubu př. Křenka Antonína.

-Úhradu za propagační voliéru na EV Lipsko 2012 a koordinátora expozice př. Sčebela.

-Pořádání lednové speciálky v roce 2014 v Holicích.

-Změnu klubových soutěží od 2013 a to takto: Doplnit úvodní věty takto: Soutěž o mistra chovu a mistra klubu ČVS ve všech 4 varietách je určena pouze pro členy klubu s vlastními holuby kroužkovanými kroužky, přidělenými klubem ČVS. Nově doplnit: Typizaci provádět u holubů jen dvouletých a starších.

Ukládá výboru:

-Zajistit 34. speciální výstavu v Holicích v lednu 2013, s oceněním podle soutěžních podmínek.

-Zajistit výroční členskou schůzi, která bude volební.

Zapsal: Beran J.

Přílohy: Myšlenky předsedy klubu

Vylosované pořadí pro výstavy v roce 2012

Presenční listina členské schůze                                                                                        

Vážení přátelé,
Výjimku z používání klubových kroužků, má nově příchozí člen v roce vzniku členství v klubu ČVS a v roce následujícím. Soutěžní kolekce na speciálce je bez výjimky 6 členná bez ohledu na pohlaví a stáří holubů.

předem Vás všechny co nejsrdečněji zdravím. Scházíme se zde opět po roce, po roce chovatelské práce doma na svých holubnících. Dnes si zde porovnáváme tyto výsledky s ostatními členy a kamarády z našeho společného klubu chovatelů českých voláčů sivých. Jako každý rok, tak i dnes mohou být někteří z Vás spokojení a jiní zklamáni. Těm prvním gratuluji a druhým vzkazuji, ta lepší léta přijdou. Každý neúspěch nás posunuje ještě k větší aktivitě a úsilí, když chceme být lepší. Každý den je mým učitelem, když mám zájem. Potřebujeme stabilní zázemí a možnost kde se scházet a s kým rozvíjet svoji zálibu. Na prvním místě by měla být rodina a pochopení pro to co děláme a na druhém místě je společenství několika lidí spojených do klubu. Zde je jejich záliba mnohde spojena s přátelstvím a kamarádstvím. Ano právě jejich přátelství a kamarádství spojuje několik členů klubu přes rozdílná postavení na společenském žebříčku do jednoho celku, který má jeden zájem. Chov a šlechtění českého voláče sivého. V době založení klubu bylo jedinou prioritou záchrana českého voláče sivého jako národního plemene holubů. Dnes po téměř 35 letech začíná být jedinou prioritou boj o každého chovatele, který se chovu holubů může věnovat. Změnou společenských poměrů se na mnoha místech zhoršily životní podmínky pro chov jakýchkoliv drobných zvířat a nejen holubů. Přeměna kdysi typických venkovských domů s drobným hospodářstvím se obvykle změnou majitele nebo generační výměnou v rámci rodiny stala pro tento typ zábavy a využití volného času takřka smrtící. Začíná se tato záliba stávat zálibou takřka podivínů a volný chov holubů nebezpečný pro své okolí. Mediální masáží a uspěchaným životem se chov jakéhokoliv zvířete se dostává na okraj zájmu mladší generace. Toto je několik aspektů, proč se nám nedaří získávat nové mladé chovatele a členy klubu. Proto jsem rád, že se nám i přes tato omezení daří společně rozvíjet klubovou činnost a to i když jsme každý z růdných koutů naší vlast i celého původního Československa.

Dnes se zde setkáváme nad výsledky klubové speciálky českých voláčů sivých. Jsou zde výborní jedinci, představitelé plemene, ale jsou zde i jedinci, kteří potřebují ještě nějaký čas, aby tělesně a pohlavně vyzráli. O hodnocení kolekce se vyjádřím ve zvláštním příspěvku a přenechám slovo poradci chovu př. Jiřímu Cikovi. Jen mne mrzí to, že se nám nedaří přilákat se svými odchovy zde do Libčic více členů klubu a chovatelů českých voláčů sivých. Stále mne vrtá hlavou proč je zde vystavována pouhá stovka holubů, když je v klubu objednáno každý rok na 800 ks nánožních kroužků. To samé na klubové speciálce v lednu je vystaveno také jen cca 200 ks. Tento stav je stabilizovaný již několik let. Na jedné straně můžeme být rádi, že se nám daří udržet počty, ale není to na úkor kvality? Nebo si myslíme, že je to normální. Ano dalo by se to tak skoro brát jako norma. Ale s tím nemůžeme být spokojeni. Rozhodně ne a budeme s tím v příštích letech muset něco udělat. Vím, že celospolečenská situace moc nenahrává chovatelským aktivitám, a proto se snažil výbor klubu v období mezi členskými schůzemi věnovat svou činnost k udržení klubových aktivit s co nejnižší finanční náročností. Jde jak o udržení soutěživosti mezi členy tak propagace našich holubů mezi veřejností na místních výstavách. Pro ještě lepší propagaci klubu jsme zajistili na EV v Lipsku jednu propagační voliéru (8 ks) českých voláčů sivých. Tato voliéra v ceně 31 euro byla zaplacena z pokladny klubu. O proplacení rozhodl výbor klubu ještě před členskou schůzí. Rozhodnutí nesneslo odkladu. Celá voliéra je k dispozici celé členské základně k propagaci svých odchovů na této významné akci. Odvoz na svoz zajistí výbor z HK (Humburk) a Jirka Mazalu z Přerova. Vzhledem k ušetření nákladů za manipulační poplatek a katalog jsem celou záležitost vzal na sebe z toho titulu, že tak sám vystavuji. Před EV se koná celostátní výstava v Lysé. Je zde přihlášeno na 43 ks ČVS z toho 8 ks do uznávacího řízení na PCH př. Volenec. Jsme na 8 místě v počtu vystavených holubů. Opět jde o vyrovnanou účast českých voláčů sivých na veřejnosti. V budoucnu nás čeká již speciální výstava v Holicích v roce 2013. Jde o již tradiční výstavu a bude pro náš klub významná z několika důvodů. Půjde o již 34 výstavu ve 35 - leté historii klubu, který slavíme v příštím roce. Na této schůzi, která je také volební budete volit nový výbor klubu a ten bude muset dále řešit hned v úvodu místo konání příští speciálky, když se nerozhodne dnes. Jsou to významná rozhodnutí i o další činnosti jak na poli výstavnictví, tak v dalším rozvoji a plemenitbě plemene. Dalším, významným prvkem který nás čeká je přechod z bodového hodnocení holubů na systém hodnocení úvahou. Je to již delší dobou připravovaná změna, která nás nemine. O problému jek posuzovat siváka úvahou se bude asi hodně diskutovat. První setkání budeme mít letos v Lipsku. Bude-li mít členská základna zájem tak můj návrh je již od lednové speciálky posuzovat tímto způsobem. Technicky zajistit by to nebyl žádný problém. S posuzovateli, kteří jsou již delegování (Brückner, Straka) to zajistím a dohodnu. Je to jen na Vás a rozhodnutí členské schůze. Dalším rozhodnutím členské základny bude určit místo konání dalších speciálek a jakou formou budou organizovány. Osobní názor je neměnit místo konání výstav ale zapojit do této činnosti více členů. Třeba tento model. V pátek by členové dovezli mezi 8-9 hod. holubi na výstavu. Zde by se účastnili posuzování jako přihlížející. V odpoledních hodinách po sečtení výsledků by se konala členská schůze, kde by bylo vyhodnocení a společenský večer. Po přespání ráno v dopoledních hodinách bychom se rozjeli k domovu. Bylo by to dobré pro holuby (stres aj.) i pro chovatele. Utužení přátelství, nižší náklady za cestovné a hlavně čas na vyřešení všech problémů. Zvažte tyto návrhy.

 

V Libčicích 3.11.2012       Sčebel Jiří.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář