Jdi na obsah Jdi na menu
 


*** Zápis z VČS schůze v Holicích 22.1.2012

25. 1. 2012

Zápis

z výroční členské schůze klubu chovatelů holubů českých voláčů sivých konané 22.1.2012 v Holicích 

Schůze byla zahájena v 11.15 hod.

Přítomno: dle prezenční listiny, dvacet členů

 

Program:

 1. Zahájení a schválení programu schůze.
 2. Zpráva předsedy za rok 2011.
 3. Zpráva pokladní.
 4. Zpráva revizní.
 5. Rozprava k zprávám pokladní a revizní.
 6. Vyhodnocení 33. speciální výstavy a klubových soutěží za rok 2011.
 7. Diskuse
 8. Usnesení a závěr.

Ad.1. Schůzi zahájil přivítáním přítomných př. Beran a předal slovo předsedovi klubu př. Sčebelovi, který přednesl návrh programu schůze. Program byl jednohlasně přítomnmi přijat.

Ad.2. Předseda klubu zrekapituloval činnost klubu za rok 2011 a přiblížil členům některé akce pro rok 2012. Ve své zprávě zhodnotil výstavní výsledky členů klubu na vrcholných výstavách a provedl zhodnocení předvedených jedinců na klubových a celostátních přehlídkách.

Ad.3. Zprávu pokladní přednes pokladník Ing. König podle jednotlivých položek. Hospodaření za rok 2011 bylo vyrovnané.

Ad.4. Zprávu revizní komise přednesl předseda revizní komise př. Hánl. Konstatoval, že proběhly dvě kontroly hospodaření a to při říjnové schůzi výboru a dnes před touto schůzí. Při kontrole nebylo shledáno nedostatků a proto doporučuje pokladní zprávu schválit.

Ad.5. K předešlým zprávám nebyly dotazy. Obě zprávy byly všemi přítomnými jednomyslně schváleny.

Ad.6. Vyhodnocení klubových soutěží provedl př. Sčebel.

Za rok 2011 se stal MISTREM KLUBU Vilém Holeček.s celkovým počtem bodů

Mistrem chovu v pruhových tmavohrotých př. Vilém Holeček.

Mistrem chovu kapratých tmavohrotých př. Jiří Mazal.

Mistrem chovu kapratých bělohrotých př. Petr Čech.

Čestné ceny a šampióni z lednové výstavy 2012 jsou uvedeni v katalogu výstavy, stejně tak jsou veškeré informace na www.cvs-jednatel.estranky.cz

Ad.7. V diskusi zaznělo mnoho různých připomínek a návrhů.

   

 • změna místa konání lednové výstavy z důvodů lepší propagace, změna je možná až v roce 2014 z důvodu dnešního objednání výstavy u ZO Holice pro rok 2013

   

 • přehodnotit a navrhnout nové typy soutěží a jejich ocenění
 •  

   

 • zajistit propagační výstavu na EV v Lipsku všemi varietami ČVS, podle možností zajistit tiskovou propagaci klubu na výstavě.
 •  

.Ad.8. Dle prezenční listiny je VČS usnášeníschopná

Usnesení dnešní výroční členské schůze klubu ČVS bere na vědomí zprávu předsedy, schvaluje zprávu pokladní a revizní.

Ukládá všem členům klubu: zaslat své připomínky podle bodu 7. tohoto zápisu do konce února 2012, v písemné formě, na adresu jednatele klubu a to mailem, nebo dopisem.

Ukládá výboru klubu: zorganizovat 33. výstavu výletků v Libčicích n.V. 3.11.2012 a 34. speciálku v Holicích 20.1.2013.

Ukládá výboru klubu:Z došlých připomínek od členů klubu zpracovat přehledně návrhy, zaslat je s pozvánkou na výstavu do Libčic n.V., Členská chůze rozhodne o konečné verzi.

Ukládá výboru klubu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

Schůzi zakončil předseda klubu ve 13 hodin a popřál všem úspěšné odchovy , zdraví a šťastnou cestu domů.

Zapsal: Beran J.

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář